မုန္း၍မဟူ

ေသြး

စိတ္

Advertisements

3 Responses to “ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး MA MA LAY”

  1. Moe Moe Swe Says:

    ၈်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး၏ မုနး္၍မဟူ အား စတင္ဖတ္မိၿပီး အလြန္ႏွစ္ခ်ိဳက္ခဲ့ပါသည္။ မုန္း၍မဟူ အား 18 ႏွစ္အရြယ္တင္ဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း စာေရးစရာေပးခဲ့ေသာ Message အား ယခုအထိမေမ့ေသးပါ။ ထိုMessage အားသင္ခန္းစာယူ၍ ယခုလက္ေတြ႔အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ရာ အဆင္ေျပသာယာေနပါသည္

  2. Anonymous Says:

    ရင္န့ ေအာင္ေမႊးသည္ဖတ္ခ်င္ လို႕

  3. Anonymous Says:

    ေနာက္ရွာေတြ႔လ်ွင္ တင္ေပးလိုက္ပါ႔မယ္။ ေက်းဇူးပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s