တမ္းတတိုင္တည္ေတး

ပန္းေတာက္ေစရာေႏြမ်ားစြာျငိမ္း

အိပ္မက္ျမစ္ရဲ႕ရင္ကမ္းပါး

ခ်စ္သက္ဆယ္ျပန္မိုး

ေၾကြသမွ်ထက္ပြင့္ခဲ့တယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s